ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
 
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств


ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
   
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
 

Україна,
м. Київ,
вул. Кіквідзе, 36

тел:  +38 (044) 223 28 89
тел:  +38 (096) 142 41 87
email:    admin@rentagroup.com.ua
               

 
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємствОЦІНКА підприємствОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств  
ОЦІНКА підприємств
  ОЦІНКА підприємств

Оцінка підприємств

Тези: Оцінка підприємств, оцінка компанії

Успішне проведення ділових операцій передбачає необхідність володіння інформацією про реальну вартість бізнесу, що цікавить інвестора. Той хто не має таких даних приречений на невдачу. Якщо Ви маєте в своєму розпорядженні достовірну інформацією, якою швидше за все вже володіє опонент ВИ зможете на рівних брати участь з ним в створенні сумісних проектів, брати на вигідних для ВАС умовах кредити вигравати аукціони, конкурси та ін.

Отже, якщо ВАМ необхідно:

 • Придбати або продати підприємство на найбільш вигідних для ВАС умовах;
 • Мати чітке уявлення про вартість як своїх активів, так і активів контрагентів, достовірну інформацію про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективи розвитку на ринку товарів і послуг;
 • Прийняти оптимальне, економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії операції;
 • Мати вагомі аргументи для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
 • Понизити рівень фінансового ризику при кредитуванні;
 • Володіти достовірними даними про реальну вартість Вашого підприємства при здійсненні трансакцій (відчуженні внесенні до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні і др.);
 • Мати компетентну незалежну думку про вартість підприємства, засноване на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
 • Визначити величину завданого збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
 • Одержати документальні підтвердження (звіт про оцінці підприємства), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства,

ВАМ пропонується проведення незалежної експертної оцінки підприємств:

 • приватних, колективних комунальних, державних і др.;
 • оцінка компанії (закриті, відкриті акціонерні суспільства; суспільства з обмеженою додатковою, повною відповідальністю і др.);
 • структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, ділянки);
 • об'єднання підприємств (асоціації корпорації, консорціуми);
 • сільські (фермерські) господарства;
 • банки і ін. фінансові організації (страхові компанії, кредитні союзи, інститути сумісного інвестування);
 • організації ринкової інфраструктури (товарні біржі, фондові біржі та ін).

Ринок купівлі-продажу підприємств, який динамічно розвивається, а також інвестування диктує необхідність своєчасного отримання повноцінних відомостей про об'єкт купівлі-продажу ще на стадії ухвалення рішення про укладення угоди.

Оцінка підприємств є одним з основних інструментів на ринку послуг з супроводу операцій з капіталом, який допомагає інвестору уникнути ризику отримання у власність «кота у мішку» замість необхідного для розширення і зміцнення свого бізнесу.

Як правило, сучасне підприємство - це досить складна структура, об'єднуюча в собі велику кількість активів абсолютно різної природи - від нерухомого майна до ділової репутації підприємства. Тому оцінку підприємства необхідно здійснювати з позицій всіх трьох існуючих оціночних підходів: витратного, прибуткового і порівняльного. Ці підходи не використовуються ізольовано, а взаємно доповнюють один одного, тобто для оцінки підприємств одночасно використовують методи з різних підходів. При цьому, кожен підхід заснований на використанні певних властивостей підприємства, що так чи інакше впливає на величину його вартості.

Всі ці три підходи мають свої переваги і недоліки, свої переважні області застосування і об'єднують в собі достатньо велику кількість різних методів, з різноманіття яких оцінювач вибирає найбільш відповідні для конкретного підприємства.

Метою оцінки підприємств може бути:

 • Підвищення ефективності управління підприємством;
 • Обґрунтування інвестиційного рішення;
 • Розробка плану розвитку (бізнес-плану);
 • Реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, поглинання, виділення і т.д.);
 • Визначення поточної ринкової вартості підприємства у разі його часткової або повної покупки або продажу при виході одного або декількох учасників з товариства і т.д.;
 • Визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, доль в його капіталі у випадках проведення різного роду операцій з ними;
 • Визначення кредитоспроможності підприємства і величини вартості застави при кредитуванні;
 • Визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових операцій;
 • Оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування, необхідно провести об'єктивну оцінку підприємства);
 • Переоцінка активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку;
 • Внесення в статутній капітал майнових внесків засновників;
 • Викуп акцій у акціонерів;
 • Оскарження судового рішення про вилучення власності
 • Визначення величини орендної платні при здачі бізнесу в оренду;
 • Емісії цінних паперів та ін.

Перелік документів і інформації, необхідних для оцінки підприємства:

 • Копії засновницьких документів (Статут, Засновницький договір, Свідоцтво про реєстрацію).
 • Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств).
 • Види діяльності і організаційна структура компанії.
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є).
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів);
 • бухгалтерський баланс
 • звіт про прибутки і збитки
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка).
 • Відомість основних фондів.
 • Інвентарні списки майна.
 • Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселях, нематеріальних активах і ін.).
 • Розшифровка кредиторської заборгованості.
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах; по видах дебіторської заборгованості; частка сумнівної заборгованості.
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по ним.
 • План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам/послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.

Вартість послуг з оцінки підприємства обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типа і складу об'єкту оцінки;
 • повноти і достовірності необхідної інформації, що є у Замовника, про об'єкт оцінки;
 • строків виконання замовлення.

Група компаній Renta Group здійснює оцінку підприємств на підставі:

Експерти нашого підприємства мають багаторічний досвід практичної деятельности з оцінки підприємств.

Послуги з оцінки підприємств проводяться відповідно до процедур, визначених чинним законодавством України на підставі договору із замовником.

За наслідками проведеної роботи оформляється звіт про оцінки підприємства, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту .


ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
 
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств
 
ОЦІНКА підприємств
ОЦІНКА підприємств
 
     
ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств ОЦІНКА підприємств